Nastupujete k nám
do nemocnice?

Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě kapacitních možností a na základě vyplněného formuláře Návrh k přijetí (vyplňuje ošetřující lékař), který schvaluje komise MNNP.

Průměrná doba hospitalizace se s v MNNP pohybuje okolo 3 měsíců. Samozřejmě závisí na zdravotním stavu pacineta, pokud již pacient nepotřebuje kontinuální 24-hodinovou lékařskou péči, je propuštěn.

Pobyt v MNNP zatím není zpoplatněn, hospitalizace pacientů je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Co s sebou
do nemocnice?

Nemusíte si k nám brát kufry plné po strop, budete potřebovat jen pár základních věcí, vše ostatní u nás dostanete.

Zubní kartáček

Vlastní osušku

Náhradní prádlo

Hygienické potřeby (šampon, hřeben, potřeby na holení)

Veškeré léky

Přezůvky

Knihu / časopis

Kartičku pojištěnce a občanský průkaz

Co s sebou do nemocnice?

Průběh nástupu
v nemocnici

01

Příchod pacienta

Do nemocnice bude pacient přijat po schválení žádosti a v domluveném termínu z akutních lůžek nemocnic.

Po příjezdu pacienta přivítají zdravotní sestřičky příjmové ambulance.

02

Příjmová ambulance – sestřičky

Naše sestřičky s pacientem zajistí administrativu a poučí o provozu MNNP.

 • Podepsání informovaného souhlasu,
 • určení hesla a osob, kterým můžeme poskytovat informace,
 • kontrola dokladů, uložení cenností,
 • soupis osobních věcí pacienta.

Sestřičky provedou pacientovi fyziologické vstupní vyšetření a vystaví identifikační náramek.

03

Příjmová ambulance – lékař

Lékař na základě informací od pacienta a překladové zprávy sepíše anamnézu, aktuální zdravotní stav, léky, které pacient užívá, a vše zaznamená do příjmové zprávy.

Lékař zhodnotí EKG vyšetření a naměřené fyziologické funkce.

Pacient prochází kompletním vyšetřením lékaře jako je: poslech, pohmat, mobilita horních a dolních končetin eventuálně chůze.

04

Oddělení MNNP

Po vyřízení náležitostí na příjmové ambulanci je pacient odvezen na oddělení, kde bude hospitalizován.

K dispozici má skříň, noční stolek, polohovací postel, klimatizaci a TV.

Personál informuje pacienta o jméně ošetřujícího lékaře, seznámí ho s chodem oddělení, případně zodpoví dotazy.

K dispozici je společenská místnost / jídelna.

05

Ošetřující lékař

Pacienta co nejdříve informuje o léčebném režimu jeho ošetřující lékař, eventuálně doplní anamnézu.

06

Rehabilitace

Na oddělení je v nejbližších dnech pacient navštíven rehabilitačním pracovníkem, který po vstupním vyšetření nastaví rehabilitační plán dle anamnézy a potřeb pacienta.

07

Sociální poradenství

Pacient bude během hospitalizace navštíven sociálními pracovníky, kteří budou pacientovi a rodinným příslušníkům k dispozici ohledně řešení sociální situace.

08

Překlad či propuštění pacienta

Pokud pacient nepotřebuje zdravotnickou péči, bude propuštěn domů nebo do sociálního zařízení.

Při propuštění do domácího doléčení doporučíme a se souhlasem pacienta zajistíme domácí zdravotnickou péči nebo pečovatelskou službu.

Při zhoršení zdravotního stavu může být pacient přeložen i do jiného zdravotnického zařízení.

Důležitá je spolupráce s rodinnými příslušníky, abychom mohli pro pacienty udělat co nejvíce.

Časté dotazy

Jak se k nám dostanete?

Nemocnice se nachází v blízkosti metra B zastávka Českomoravská. Sídlíme za poliklinikou Vysočany
 • Pacienti jsou přijímáni do MNNP po zaslání návrhu k přijetí na lůžka následné a dlouhodobé ošetřovatelské péče z akutních lůžek či praktického lékaře.
 • Důvodem příjmu pacienta na lůžka našich odborností je zdravotní stav nikoliv sociální situace
 • Návrh na přijetí je předán lékařskému týmu MNNP. V případě potřeby si naši lékaři mohou vyžádat od nemocnice, která žádost zaslala, doplnění informací, k již zaslané žádosti a lékařské zprávě, aby mohli posoudit, zdali je pro pacienta druh zdravotní péče poskytovaný v naší nemocnici vhodný.
 • Pacienty nepřijímáme ze stejného typu zařízení a odbornosti, LDN, rehabilitačních zařízení a domova.
 • Pacient musí mít trvalé bydliště v Praze, mimopražské pacienty lze přijmout, pokud je volná kapacita lůžek.
Hospitalizace je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Pobyt pacienta je individuální. Závisí na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče nikoliv sociální péči (např. čekání na umístění do Domova seniorů apod.).
 • Návštěvní hodiny jsou každý den od 14:00 – 18:00.
 • Ve výjimečných případech a po domluvě s ošetřujícím lékařem lze pacienta navštívit mimo návštěvní hodiny.
 • V případě nepříznivé epidemiologické situace můžou být návštěvní hodiny upraveny a tato informace je vždy vyvěšena na recepci MNNP, odděleních a webových stránkách nemocnice.
Smlouvy o poskytování zdravotní péče má nemocnice uzavřeny u všech zdravotních pojišťoven s výjimkou pojišťovny 213 (Revírní bratrská pojišťovna).
 • Pokoje pro pacienty jsou na každém oddělení 7x čtyřlůžkové a 2x dvoulůžkové.
 • Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi, TV, klimatizace, elektrické rolety, připojení k WI-FI.
 • Všechny pokoje pacientů prošli kompletní rekonstrukcí.
Hospitalizovaní pacienti mají možnost během svého pobytu využít zprostředkovaných služeb kadeřnice nebo pedikérky. Tuto službu si pacient hradí a ceník služeb je na nástěnkách každého oddělení a na webu.
Běžné nemocniční potřeby.
Ano v MNNP je poskytována ošetřovatelská rehabilitace, ale nejsme rehabilitační zařízení či klinika.
O propustce pacienta rozhoduje ošetřující lékař na základě aktuálního zdravotního stavu. Na propustku lze pacienta po souhlasu ošetřujícího lékaře vzít po podepsání formuláře „PROPUSTKA PACIENTA“ kde je uvedeno od kdy do kdy je propustka a kdo si pacienta z nemocnice přebírá.
 • Informace o zdravotním stavu LZE podat pouze osobám, které pacient uvedl v informovaném souhlase a po prokázání HESLA, které pacient uvedl při příjmu.
 • Informace telefonicky poskytují ošetřující lékaři denně v době od 13:30-15:00 pokud nemají volno po službě.
 • Informace osobně ošetřující lékaři poskytují každou středu 13:00 – 15:00 nebo po předchozí domluvě v jiný den a čas.
 • Pokud jste s péči personálu nemocnice spokojeni/ nespokojeni můžete se vyjádřit prostřednictvím SCHRÁNEK DŮVĚRY, kterou jsou umístěny na každém oddělení a v přízemí cestou k výtahům.
 • Pokud chcete podat podnět či připomínku lze také využít schránek důvěry.
 • Pokud se jedná o stížnost postup je dle Vnitřního postupu č. 1/2022 umístěného na webových stránkách v dokumentech pro pacienty.
Městská nemocnice následné péče neposkytuje odlehčovací ani sociální pobytové služby. Přijímáme pouze pacienty z akutních lůžek na doléčení jejich zdravotního stavu.

Pochvaly a stížnosti

Vážení pacienti a rodinný příslušníci,

pokud jste byli s naší péčí spokojeni, nebo jste naopak z nějakého důvodu spokojeni nebyli, uvítáme, pokud nás kontaktujete a sdělíte nám Vaše poděkování, náměty, připomínky nebo stížnosti. Jsou pro nás inspirací pro další zkvalitnění služeb, které poskytujeme, a povzbuzením a motivací do další práce.

Schránka důvěry v prostorách nemocnice

Schránka důvěry v prostorách nemocnice

Osobně

Osobně

Elektronickou poštou

Elektronickou poštou

Telefonicky

Telefonicky

Písemně

Písemně