Duchovní
péče

Kaplanská služba je nedílnou součástí komplexní péče v moderních zdravotnických zařízeních. Jde o podporu nejen fyzického, ale i psychického a duševního uzdravení.

Městská nemocnice následné péče tuto službu svým pacientům zajišťuje.

Nemocniční kaplan Mgr. Jan Kolouch je k dispozici pro všechny pacienty a jejich rodiny, bez ohledu na jejich světový názor, církevní či náboženskou příslušnost, životní přesvědčení.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem, zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.

Nemocniční kaplan poskytuje a zajišťuje:

  • osobní rozhovory a laskavé setkání,
  • lidskou blízkost,
  • naslouchání a doprovázení v době nemoci,
  • pomoc při hledání řešení osobních problémů, při překonávání osamělosti a nápomoc při hledání smíření, pochopení a naděje, hledání motivace,
  • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví podle náboženského vyznání nemocného,
  • v případě zájmu uspokojování duchovních potřeb, jako je např. četba Bible či jiné duchovní literatury, společná modlitba, požehnání, podávání Eucharistie (sv. přijímání).

Nemocniční kaplan


Mgr. Jan Kolouch

Tel: +420 720 075 240
E-mail: kolouch@mnnp.cz

Římskokatolické bohoslužby a pobožnosti budou průběžně aktualizovány.

www.kaplan-nemocnice.cz www.apha.cz

Jak službu nemocničního kaplana zajistit:

Kaplanskou službu je možné domluvit přímo s kaplanem, který pravidelně navštěvuje oddělení nemocnice, nebo prostřednictvím zdravotnického personálu na oddělení.

Lůžková oddělení

Oddělení následné péče

Oddělení následné péče

Následná lůžková péče je poskytována pacientovi, u kterého již byla určena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, nebo je třeba zajistit péči po náhlé nemoci, úrazu, operaci či došlo k náhlému zhoršení chronické nemoci, pokud jeho stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebně rehabilitační péče.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Dlouhodobá ošetřovatelská lůžková péče zajišťuje doléčení pacientům ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, mozkových příhodách, pacientům s onkologickým onemocněním atd.

Duchovní péče

Duchovní péče

Kaplanská služba je nedílnou součástí komplexní péče v moderních zdravotnických zařízeních. Jde o podporu nejen fyzického, ale i psychického a duševního uzdravení.